RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW SPÓŁDZIELNI COTTON-TECH SPÓŁKA Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

 

 

Szanowni Państwo

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Spółdzielnia COTTON-TECH z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Krakowska 83, 34-120 Andrychów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000146991, posiadającą NIP 565-14-22-130, REGON 110705793 nr BDO: 000238155 będący „dużym przedsiębiorcą" w rozumieniu załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.( 8 )). Adres korespondencyjny dla Spółdzielni: 15-688 Białystok, Przędzalniana 8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

a/ w związku z wykonaniem umów zlecenia prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych usług, w tym w zakresie obsługi kadr i płac lub zleceniem przygotowania oferty świadczenia usług oraz zawieraniem umów najmu powierzchni użytkowych - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO,

b/ związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy  zawartej ze spółdzielnią w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółdzielni polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi - na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować e-mailem na adres: rodo@cotton-tech.pl

  1. Zebrane dane będą udostępnianie: podmiotom świadczącym usług IT, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe np. BHP, oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi spółdzielnia zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  2. W związku z przetwarzaniem danych mają Państwo prawo:

- do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

- do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

- do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

                - przenoszenia danych,

                - wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@cotton-tech.pl, listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany wyżej.

 

  1. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.
  2. Podane przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2.
  3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.